logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

13.6.2024 EE NN 1R SSD CZ 2026 2.320 CZK/MWh <       13.6.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.580 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       13.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.002 CZK/MWh <       11.6.2024 PHM MON D CZ 2024 16.64 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 14.6.2024     USD 22,902     EUR 24,700     

Českomoravská komoditní burza Kladno otevřela trh dřívím

Obchodování s komoditou dříví spustila letos v srpnu na svém vedlejším trhu Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK). Reflektovala tím potřebu rozkolísaného českého trhu, na němž jeho účastníci neměli dostatečnou jistotu dodávky či odbytu této suroviny.
„Smyslem je vytvořit nástroj, pomocí něhož budou producenti a zpracovatelé nakupovat či prodávat své produkty za objektivní cenu. Pouze výše této ceny dosažená na transparentním trhu přitom může rozhodnout o uzavření kontraktu,“ vysvětlil tiskový mluvčí ČMKBK Martin Soukup.
Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 v souladu se zákonem č. 229/92 Sb., o komoditních burzách a v průběhu doby zaujala mezi komoditnímu burzami v České republice dominantní postavení. V současné době je jedinou českou komoditní burzou, která dosahuje evropských parametrů a která má v rámci své běžné činnosti k dispozici standardní burzovní systémy, jakož i odpovídající technické, personální a odborné zázemí. Obchodování organizuje v pěti komoditních sekcích: odpady a druhotné suroviny, průmyslové komodity, elektrická energie, agrární komodity a nově i povolenky na emise skleníkových plynů.
Burza zahájila práce na otevření reálného trhu dřívím již v 1. čtvrtletí tohoto roku. “ Nejprve jsme analyzovali dříví jako obchodovanou komoditu. Zvláště jsme se soustředili na stávající obchodní zvyklosti, zahraniční zkušenosti, případná specifika obchodování a problémy trhu jako takového. Došli jsme jednoznačně k závěru, že se v současné době na trhu dřívím v ČR projevuje vliv neexistence respektované transparentní cenotvorné platformy. Proto byl ve 2. čtvrtletí zpracován projekt obchodování dřívím na ČMKBK a 5. srpna byl zahájen pilotní provoz,“ řekl M. Soukup.

Dosavadní průběh pilotního období

Obchodování zatím probíhá v rámci vedlejšího trhu na prezenčním parketu burzy. Předpokládá se založení samostatného výboru pro obchodování dřívím a vytvoření specializovaných pravidel pro toto s označením „Dřevařská burza“.
ČMKBK zajistila v období července až září 2005 školení pro makléře a uskutečnila i příslušné makléřské zkoušky, takže již dnes je k dispozici dostatečný počet makléřů pro obchodování.
V rámci pilotního provozu bylo v srpnu a září zobchodováno 6250 m3 v celkovém objemu 10,092 mil. Kč. V obdodí od začátku října do poloviny listopadu přibylo zobchodovaných 6293 m3, což představuje 10,618 mil. v korunovém vyjádření.
Podle ředitele úseku burzovních obchodů ČMKBK Vladimíra Šedy vévodily obchodovaným produktům smrkové výřezy jakostní třídy III. A/B, tloušťkového stupně 3A a smrkové vyřezy jakostní třídy III. A/B, tloušťkového stupně 2B. V pořadí třetím nejobchodovanějším produktem byly bukové výřezy jakostní třídy III. B, tloušťkového stupně 4.
„Z pilotního období přecházíme ve 4. čtvrtletí letošního roku do poloprovozu. Ten se od plného provozu odlišuje vlastně jen dosud malým množstvím obchodovaného dříví. Při vyhodnocení ověřovacího období jsme přijali s potěšením konstatování obchodujících účastníků, že burzovní obchodní systém je schopen průběžně realizovat obchody v objemech řádu statisíců kubických metrů dříví za kalendářní čtvrtletí. Očekáváme významný nárůst objemů obchodů, protože tento způsob obchodování je mimořádně vhodný i pro subjekty, které se mohou pohybovat na hranici posuzování dominantníního postavení na relevantních trzích. Zájemci se u nás průběžně registrují, a to jak producenti, tak obchodníci a zpracovatelé,“ konstatoval V. Šeda.
K vlastnímu obchodnímu systému uvedl, že burzovní shromáždění, což je označení pro obchodní den, se koná vždy ve čtvrtek jednou za 14 dní, ale vzhledem k růstu objemu obchodů a podle zájmu účastníků se předpokládá častější obchodování. Poptávka i nabídka jsou anonymní, po uzavření obchodu se podepisuje závěrkový list, který nahrazuje obvyklou kupní smlouvu a obsahuje její všechny podstatné náležitosti.

Specifika obchodu dřívím a jejich řešení

Systém respektuje specifika obchodu dřívím, kde mezi nejvýznamnější prvky u lhůtních dodávek patří rozdíl mezi komoditou kontrahovanou a následně skutečně dodanou. Faktem je skutečnost, že nelze předem přesně odhadnout, jaké množství dříví ve stanovené kvalitě, délce a tloušťkovém stupni bude skutečně vytěženo a podle kontraktu dodáno, což je řešeno systémem zúčtování odchylek, kde jsou případné rozdíly v rámci přípustné tolerance následně po dodávce zúčtovány podle cenových koeficentů předem známých z burzovního obchodu.
Je možný jak prodej dříví již vytěženého, které je aktuálně k okamžitému dodání (spotový trh), tak uzavírání kontraktů i s delší lhůtou dodání a průběžnými dodávkami (např. roční kontrakt je i v rámci jiných komodit na ČMKBK standardní). Při vypořádání obchodů záleží na účastnících obchodu, zda využijí vypořádání burzou, nebo zda budou realizovat dodávky a platby jako u běžného bilaterálního obchodu. Vlastní nákup, resp. prodej dříví je pro zájemce velmi jednoduchý. Zájemce uzavře smlouvu s dohodcem, tedy pověřeným členem burzy, který zájemce zaregistruje jako účastníka obchodování. Spolu si domluví způsob komunikace a zájemce může zadávat prodejní a nákupní pokyny, dohodce ho informuje jak o existující nabídce a poptávce, tak o výsledcích obchodování.
„Dáváme tím k dispozici účinný, dostatečně sofistikovaný, odborně uznávaný a přitom uživatelsky jednoduchý nástroj pro účastníky trhu dřívím. Věříme, že se ho relevantní hráči na trhu chopí,“ uzavřel M. Soukup.

Převzato z časopisu Lesnická práce 12/2005

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz