logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Referenční cenová úroveň z burzovních obchodů signalizuje jistou nasycenost trhu

Vývoj obchodování v 1. pololetí na Dřevařské burze se dá charakterizovat těsnějším sepětím burzovních obchodů s požadavky a potřebami trhu s dřívím státní provenience. Po pětiletém konstituování trhu se surovým dřívím začala Dřevařská burza v lednu plnit roli centrálního tržního místa pro umísťování 20 % těžby ve státních lesích podle podmínek jednoročních tendrů LČR. Pololetní bilance obchodování také ukázala vliv podmínek jednoročních tendrů na chování obchodujících na burze. Ten se zřejmě projevil posunem v sortimentní skladbě dříví, jistým zvýrazněním kvartálního cyklu obchodování, zejména ale růstem likvidity. Objemy obchodování se navýšily natolik, že ceny v hlavních dřevařských sortimentech jsou referenční pro celý trh se surovým dřívím.
Za uzavřené 2. čtvrtletí se na burzovním trhu zobchodovalo celkem 175.900 m3 dříví za více než 288 miliónů Kč. Za celé první pololetí pak na burze změnilo majitele 339,5 tisíce m3 za 573 miliónů Kč.
Ze statistik je přitom patrné, že obchodům dlouhodobě dominuje smrková kulatina kvality A/B s dodací podmínkou EXW (různých tloušťkových stupňů), které se ve 2. Q. zobchodovalo 63 tisíc m3, což představuje 35,8procentní podíl z celkově prodaného dříví. Druhou nejprodávanější skupinou byla smrková vláknina (různých dodacích podmínek) s 34,4procentním podílem na celkové bilanci (60,4 tisíce m3). Na pomyslné třetí příčce v objemech obchodů se umístila borová kulatina kvality A/B s dodací podmínkou EXW, jejíž podíl na celkové bilanci činil 6 procent.
Z pohledu prosazujících se trendů stojí za povšimnutí zejména kvartální posun v prodeji smrkové kulatiny kvality A/B, tloušťkového stupně 2b (EXW), u níž klesl podíl na celkové bilanci z 38,5 procenta v 1. čtvrtletí na 35,8 procenta ve čtvrtletí druhém. Naopak podíl jehličnatých a listnatých vláknin různých dodacích podmínek vzrostl z 30 procent v 1. kvartálu na 40,8 procenta ve 2. čtvrtletí.
„Obchody se smrkovou kulatinou i jehličnatou vlákninou jsou podloženy likviditou dostatečnou pro generování referenční ceny. Po ní na trhu dlouhodobě existuje společenská poptávka, vezměme si jen, že v současnosti se ceny indexují na základě dat ze statistických průzkumů,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup. Dodal, že stejnou váhu přikládá burzovním cenám i Dřevěná kniha (tj. Koncepce ministerstva zemědělství k hospodářské politice s. p. Lesy ČR od roku 2012 – pozn. red.). „V části týkající se stanovování cen vytěženého dříví se dokonce předjímá stav, kdy do indexace cen smluvních partnerů LČR mají být zahrnuty i ceny z výsledků obchodování na komoditní burze,“ upřesnil Soukup.
Faktem podle něho je, že burza generuje ceny z reálného obchodování za standardizovaných obchodních podmínek, dlouhodobě (od roku 2006) je ve svých statistikách sleduje a se zohledněním zobchodovaného množství jako váhy pro aritmetické průměry je zveřejňuje. Například v přesně specifikovaném sortimentu smrkové kulatiny kvality A/B, tloušťkového stupně 2b s dodací podmínkou EXW dosáhla na burze průměrná cena zobchodované suroviny ve 4. Q. 2010 úrovně 2.333 Kč/m3, v 1. Q. 2011 klesla o 2,4 procenta na 2278 Kč/m3 a ve druhém čtvrtletí proti předchozímu o dalších o 2,8 % na 2214 Kč/m3. Aktuální vývoj, tj. pokles ve 2. Q., lze podle něho zřejmě přičíst momentální nasycenosti trhu s dřívím.

Převzato z časopisu Lesnická práce 8/2011

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz