logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

2.7.2020 EE NN 1R SSD CZ 2021 1.298 CZK/MWh <       1.7.2020 EE VN 1R SSD CZ 2021 1.304 CZK/MWh >       1.7.2020 ZP MO 1R SSD CZ 2021 415 CZK/MWh >       1.7.2020 ZP VO 1R SSD CZ 2021 385 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 8.7.2020     USD 23,698     EUR 26,745     

Makléři a jak je definují Burzovní pravidla Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK)

Článek 4 Burzovních pravidel:
Zmocněnci

1. Zmocněncem dle článku 3 a 4 těchto Burzovních pravidel (dále také makléřem) může být pouze fyzická osoba splňující podmínky stanovené Zákonem, Statutem burzy a těmito Burzovními pravidly.

2. Makléř musí být zaevidován v Registračním centru burzy. K evidenci je povinen předložit úředně ověřenou plnou moc opravňující ho uzavírat burzovní obchody jménem osoby oprávněné k burzovním obchodům přímo nebo zprostředkovávat burzovní obchody jménem soukromého dohodce.

3. Každý makléř je oprávněn při burzovním shromáždění používat jednoho pomocníka. Pomocník makléře nemá právo uzavírat, ani zprostředkovávat burzovní obchody.

4. Před evidencí v Registračním centru burzy musí každý makléř absolvovat školení organizované burzou, složit zkoušku makléře ČMKBK a obdržet od burzy osvědčení.

5. Žádost o evidenci makléře podává jak osoba, která makléře zplnomocňuje, tak sám makléř. Součástí žádosti je plná moc dle čl. 4, odst. 2. těchto Burzovních pravidel a dále výpis z rejstříku trestů makléře ne starší 3 měsíců.

6. Makléř je v zaměstnaneckém, případně jiném smluvním vztahu, pouze s jediným členem burzy oprávněným uzavírat obchody na vlastní účet nebo s jediným dohodcem.

7. Při zkoušce makléře musí makléř prokázat odbornou způsobilost jednak v burzovní problematice
a jednak v komoditách, na které je zaměřen.

8. Průběh konání makléřské zkoušky upravuje Zkušební řád. Zkušební komise je jmenována burzovní komorou a je oprávněna určovat postupy související s výkonem zkoušek makléřů, které ve zkušebním řádu nejsou podrobně popsány.

9. Nikdo jiný než makléř nesmí zadávat objednávky, přihlášky aukcí, vyvolávací ceny a příhozy do burzovního obchodně informačního systému. Každý makléř má v průběhu burzovního shromáždění přístup pouze k jím zadaným informacím a k relevantním informacím týkajícím se osoby, kterou při obchodování zastupuje.

10. Hlavní makléř (dále šéfmakléř) je makléř evidovaný v Registračním centru burzy, který je oprávněn z titulu své funkce aktivně vstupovat do objednávek ostatních makléřů příslušného člena burzy, který šéfmakléře zplnomocnil.

11. Není-li činnost makléře v souladu s právními nebo burzovními předpisy, bude tento podroben disciplinárnímu řízení. Zároveň bude podroben disciplinárnímu řízení i člen burzy, který tohoto makléře zmocnil.

12. Makléř musí respektovat etické postupy makléře ČMKBK.

 


 

Burzovní pravidla v tomto znění byla schválena ustavující valnou hromadou ČMKBK konanou dne 16. 5. 1995 se změnami a doplňky schválenými mimořádnou valnou hromadou ČMKBK konanou dne 18. 10. 1995, náhradní valnou hromadou ČMKBK konanou dne 10. 4. 1996, mimořádnou valnou hromadou ČMKBK konanou dne 30. 10. 1996, náhradní valnou hromadou ČMKBK konanou dne 23. 4. 1997, náhradní valnou hromadou ČMKBK konanou dne 12. 4. 2000, náhradní valnou hromadou ČMKBK konanou dne 29. 8. 2001 a mimořádnou valnou hromadou ČMKBK konanou dne 23. 10. 2002.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz