logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

2.7.2020 EE NN 1R SSD CZ 2021 1.298 CZK/MWh <       1.7.2020 EE VN 1R SSD CZ 2021 1.304 CZK/MWh >       1.7.2020 ZP MO 1R SSD CZ 2021 415 CZK/MWh >       1.7.2020 ZP VO 1R SSD CZ 2021 385 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 8.7.2020     USD 23,698     EUR 26,745     

Ze zkušebního řádu pro zkoušky makléře ČMKBK

Výňatky z článku II. Přihláška ke zkoušce a úplata spojená se zkouškou

Přihláška ke zkoušce se podává na formuláři ČMKBK. Přihláška se podává doručením do sídla ČMKBK.

Přílohou přihlášky ke zkoušce je kopie dokladu o zaplacení poplatku a profesní životopis.

 

Výňatky z článku III. Zařazení na zkušební termín

Uchazeči jsou zařazováni na zkušební termín, který ČMKBK předem vyhlásila a uchazeči jej uvedli v přihlášce jako požadovaný termín. Pokud není možno uchazeče zařadit na požadovaný zkušební termín, protože to nedovolují kapacitní možnosti ČMKBK, je uchazeč zařazen na nejbližší volný zkušební termín, ve kterém je možno složit jím požadovanou kategorii zkoušky. Stejně bude zařazen i uchazeč, který ve své žádosti neuvedl požadovaný termín.

Uchazeči jsou zařazováni na zkušební termín v pořadí, v jakém doručili úplnou přihlášku ČMKBK.

ČMKBK zašle uchazeči pozvánku, v níž mj. uvede, na jaký zkušební termín byl uchazeč zařazen.

 

Výňatky z článku IV. Průběh zkoušky

Místem konání makléřské zkoušky je sídlo ČMKBK.

Uchazeč je povinen se dostavit do místa konání zkoušky alespoň 30 minut před časem zahájení zkoušky, který mu byl sdělen v pozvánce k vykonání zkoušky.

Uchazeč se po dostavení na místo konání zkoušky ohlásí na místě prezentace. Předloží pozvánku k vykonání zkoušky, občanský průkaz, nebo pas a výpis z rejstříku trestů s doložkou „bez záznamu“.

Poté, co se na místo prezentace dostaví osoba pověřená předsedou zkušební komise výkonem administrativních činností při zkoušce, řídí se uchazeč jejími pokyny.

Člen zkušební komise nebo osoba pověřená výkonem administrativních činností poučí účastníky o způsobu provedení zkoušky, o pravidlech chování v průběhu zkoušky, o důvodech případného vyloučení ze zkoušky a o tom, jakým způsobem budou seznámeni s výsledkem zkoušky.

Kdykoliv v průběhu doby trvání zkoušky, nejvýše však jedenkrát, může uchazeč požádat osobu pověřenou výkonem administrativních činností nebo člena zkušební komise o poskytnutí přestávky.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz