logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

23.5.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.759 CZK/MWh >       23.5.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.726 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.096 CZK/MWh >       23.5.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.080 CZK/MWh >       22.5.2024 PHM MON D CZ 2024 17.69 CZK/litr <        Aktuální kurz ČNB: 24.5.2024     USD 22,795     EUR 24,735     

Mezinárodní rozhodčí soud v Praze při Českomoravské komoditní burze Kladno

Mezinárodní rozhodčí soud v Praze při Českomoravské komoditní burze Kladno (Rozhodčí soud) byl jako stálý rozhodčí soud založen k 1. lednu 1996 Českomoravskou komoditní burzou Kladno na základě zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a § 28 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Rozhodčí soud rozšiřuje možnosti řešení sporů u obecných soudů o další způsob – tzv. rozhodčí řízení. Podstatou rozhodčího řízení je svobodně uzavřená dohoda smluvních stran o tom, že v případě sporu jej strany nežalují u obecního soudu, ale předloží k projednání a rozhodnutí jednomu nebo více rozhodcům. Rozhodčí soud se stává arbitrem takového sporu. Smyslem takového řešení je výrazné urychlení sporů majetkové povahy, a to jak ve vnitrostátním, tak mezinárodním obchodu.

Podle Statutu Rozhodčího soudu stojí v jeho čele sedmičlenné předsednictvo, jehož šest členů je voleno na dobu pěti let burzovní komorou na návrh dosavadního předsednictva a sedmým členem je ze své funkce tajemník soudu. Členem předsednictva může být pouze rozhodce zapsaný na listinu rozhodců vedenou soudem, který je vysoce odborně způsobilý, působil delší dobu jako rozhodce a požívá vážnosti u odborné veřejnosti doma i v zahraničí. Předsednictvo dohlíží na řádný chod rozhodčího řízení a prostřednictvím tajemníka a sekretariátu obstarává veškerou agendu spojenou s činností Rozhodčího soudu.

Rozhodčí soud vede listinu rozhodců. Práva a povinnosti rozhodců jsou upraveny zákonem, Statutem Rozhodčího soudu a Řádem Rozhodčího soudu.

Rozhodčí soud je ve své rozhodovací, organizační a ekonomické činnosti zcela nezávislý.

Rozhodčí řízení je způsobem řešení případných sporů mezi smluvními stranami uzavírajícími burzovní obchody na ČMKB. Ustanovení o rozhodčím řízení, kde arbitrem sporu je Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze, tzv. rozhodčí doložka, je součástí závěrkových listů ČMKB.

Řád Mezinárodního rozhodčího soudu v Praze při Českomoravské komoditní burze Kladno

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz