logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

27.9.2023 EE NN 1R SSD CZ 2024 3.556 CZK/MWh <       27.9.2023 ZP MO 1R SSD CZ 2024 1.550 CZK/MWh >       26.9.2023 EE VN 1R SSD CZ 2024 3.455 CZK/MWh <       26.9.2023 PHM MON D CZ 2023 21.53 CZK/litr <       22.9.2023 ZP VO 1R SSD CZ 2024 1.457 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 2.10.2023     USD 22,967     EUR 24,340     

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (Rozhodčí soud) byl jako stálý rozhodčí soud založen k 1. lednu 1996 Českomoravskou komoditní burzou Kladno na základě zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a § 28 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Rozhodčí soud rozšiřuje možnosti řešení sporů u obecných soudů o další způsob – tzv. rozhodčí řízení. Podstatou rozhodčího řízení je svobodně uzavřená dohoda smluvních stran o tom, že v případě sporu jej strany nežalují u obecního soudu, ale předloží k projednání a rozhodnutí jednomu nebo více rozhodcům. Rozhodčí soud se stává arbitrem takového sporu. Smyslem takového řešení je výrazné urychlení sporů majetkové povahy, a to jak ve vnitrostátním, tak mezinárodním obchodu.

Podle Statutu Rozhodčího soudu stojí v jeho čele sedmičlenné předsednictvo, jehož šest členů je voleno na dobu pěti let burzovní komorou na návrh dosavadního předsednictva a sedmým členem je ze své funkce tajemník soudu. Členem předsednictva může být pouze rozhodce zapsaný na listinu rozhodců vedenou soudem, který je vysoce odborně způsobilý, působil delší dobu jako rozhodce a požívá vážnosti u odborné veřejnosti doma i v zahraničí. Předsednictvo dohlíží na řádný chod rozhodčího řízení a prostřednictvím tajemníka a sekretariátu obstarává veškerou agendu spojenou s činností Rozhodčího soudu.

Rozhodčí soud vede listinu rozhodců. Práva a povinnosti rozhodců jsou upraveny zákonem, Statutem Rozhodčího soudu a Řádem Rozhodčího soudu.

Rozhodčí soud je ve své rozhodovací, organizační a ekonomické činnosti zcela nezávislý.

Rozhodčí řízení je způsobem řešení případných sporů mezi smluvními stranami uzavírajícími burzovní obchody na ČMKB. Ustanovení o rozhodčím řízení, kde arbitrem sporu je Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze, tzv. rozhodčí doložka, je součástí závěrkových listů ČMKB.

Řád Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz