logo ČMKBK

Českomoravská komoditní burza Kladno působí dvě desítky let jako organizátor burzovních trhů s energetickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. Je centrálním tržním místem pro obchodování dodávek elektřiny a zemního plynu pro konečné zákazníky a významným tržním místem pro obchodování dříví.

15.7.2024 EE NN 1R SSD CZ 2025 2.518 CZK/MWh >       15.7.2024 EE VN 1R SSD CZ 2025 2.540 CZK/MWh >       15.7.2024 ZP MO 1R SSD CZ 2025 1.090 CZK/MWh <       15.7.2024 PHM MON D CZ 2024 20.61 CZK/litr >       28.6.2024 ZP VO 1R SSD CZ 2025 1.055 CZK/MWh >        Aktuální kurz ČNB: 16.7.2024     USD 23,314     EUR 25,425     

Podmínky členství

Členství a jeho podmínky se řídí:

  • Zákonem č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách, § 17 – Vznik členství;
  • Statutem Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB), článkem 5 – Podmínky členství.
Zásady posuzování žádosti o přijetí za člena ČMKB:

1. Žádost o přijetí za člena ČMKB dle § 17, odst. 1, písm. c zákona o komoditních burzách (dále žádost) posuzuje burzovní výbor pro finanční a členské záležitosti (dále BV FČZ), a to na základě žádosti, dokumentů předložených žadatelem a doporučení stávajícího člena burzy. BV FČZ poté doporučí, nebo nedoporučí burzovní komoře přijetí žadatele za člena ČMKB.

2. BV FČZ posoudí žádost z hledisek:

a) splnění podmínek zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, Statutu ČMKB a navazujících burzovních předpisů,
b) přínos členství žadatele pro ČMKB a její další rozvoj,
c) ekonomická stabilita žadatele.

3. Žadatel musí mít oprávnění k výrobě nebo zpracování zboží, jež je předmětem burzovních obchodů, nebo k obchodování s ním a ke službám, jež s obchodováním s tímto zbožím souvisejí.

4. Žádost musí být podána písemnou formou, a to poštou nebo osobním doručením do sídla ČMKB k rukám generálního sekretáře.

5. Spolu s žádostí žadatel předkládá burze:

  • originál výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popř. jeho ověřenou kopii, v případě, že žadatelem je právnická osoba nebo fyzická osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku, nebo úředně ověřenou kopii živnostenského listu nebo koncesní listiny, v případě, že žadatelem je fyzická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku,
  • účetní závěrky za poslední 2 účetní období, které musí být sestaveny v souladu se zák. č. 568/1991 Sb. o účetnictví. V případě, že žadatel účtuje v soustavě podvojného účetnictví předkládá rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu, v případě, že žadatel účtuje v soustavě jednoduchého účetnictví, předkládá přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích. V případě, že žadatel splňuje podmínky pro povinnost ověření účetní závěrky auditorem, předkládá účetní závěrku s příslušným výrokem auditora. V případě, že žadatel splňuje podmínky pro povinnost vyhotovení výroční zprávy, předkládá výroční zprávu,
  • žadatel, který je fyzickou osobou, musí doručit výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců, s doložkou bez záznamu.

6. Při posuzování hospodářské stability žadatele posuzuje BV FČZ mimo jiné dobu trvání podnikatelské činnosti žadatele, složení orgánů společnosti, vlastnickou strukturu, výše základního kapitálu, výši čistého vlastního jmění, celkový image žadatele, rating, ekonomickou situaci (poměrové ukazatele).

7. Proti rozhodnutí burzovní komory o nepřijetí za člena ČMKB není přípustné odvolání. Žadatel je oprávněn podat novou žádost nejdříve za rok ode dne rozhodnutí burzovní komory o nepřijetí.

8. Žadatel, v jehož případě burzovní komora rozhodla o přijetí za člena ČMKB, je povinen uhradit na bankovní účet ČMKB stanovené zápisné, roční členský příspěvek a příslušnou část paušálního poplatku za průběžné služby poskytované burzou svým členům. Úhrady musí být realizovány v termínech dle Poplatkového řádu. Uhrazení stanoveného zápisného v termínu dle Poplatkového řádu je podmínkou získání členství na ČMKB.

Kontakty

Českomoravská komoditní burza Kladno
nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
Česká republika
Tel.: +420 312 818 040
e-mail: info@cmkbk.cz